tekstgrootte
contact sitemap home
x
toon emailadres in reactie
Voer code in:

Eerste reactie Ymere op eindrapport parlementaire enquête

7-11-2014

Erkenning voor werk; vraagtekens bij aanbevelingen.

De woningcorporaties hebben de afgelopen twintig jaar een essentiële bijdrage geleverd aan de sociale woningbouw in Nederland. De enquêtecommissie toont met deze constatering aan dat ze verder heeft gekeken dan de excessen. Veel aanbevelingen, zoals het maken van prestatieafspraken, efficiënter werken en beter toezicht heeft Ymere al opgepakt. Dat stelt de corporatie in een eerste reactie op het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie wooncorporaties. Tegelijkertijd plaatst Ymere vraagtekens bij de aanbevelingen ten aanzien van taken, leefbaarheid en werkgebied.

Taken
Woningcorporaties moeten hun taken beperken tot het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met een laag inkomen, en tot vastgoed met een duidelijke maatschappelijke functie, zo adviseert de enquêtecommissie, die daarbij ruimte laat voor regionale verschillen.

Ymere vindt dat naast sociale woningbouw ook het bouwen van middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen juist in haar werkgebied cruciaal kan zijn om een wijk structureel te verbeteren. Het dient daarmee een volkshuisvestelijk belang. Als marktpartijen de handschoen niet oppakken, dan moeten corporaties deze projecten kunnen blijven uitvoeren, in het belang van wijken en hun bewoners. Het kabinet heeft daarom eerder afspraken gemaakt met de sector dat deze activiteiten door corporaties mogelijk moeten blijven.

Leefbaarheid
Ten aanzien van leefbaarheid stelt de commissie dat leefbaarheidsinvesteringen in overleg met huurders en gemeenten en andere stakeholders tot stand moeten komen. Ymere maakt hierover al afspraken en bij de uitvoering van leefbaarheidsprojecten zoeken we uitdrukkelijk co-financiers. De enquêtecommissie vindt dat de minister de kaders moet aangeven wat er wel en niet onder leefbaarheid valt. Evenals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt Ymere het daarbij van belang dat de minister oog heeft voor problemen in specifieke wijken.

Werkgebied
De enquêtecommissie adviseert om landelijk opererende, corporaties op termijn te splitsen en het werkgebied van corporaties te verkleinen. Volgens Ymere is niet de omvang van doorslaggevend belang, maar de manier waarop de lokale verankering is geregeld. Ook zijn er inmiddels regels die voorkomen dat een corporatie te grote risico’s kan nemen. Niet de omvang van het werkgebied maar de daadwerkelijke toegevoegde waarde moet centraal staan. Het gaat om het in overleg met lokale huurders en stakeholders vormgeven aan goed wonen voor mensen met bescheiden financiële middelen. Dat moet voorop staan, niet de wijze waarop dat georganiseerd wordt.

De corporatiesector werkt al geruime tijd aan verbeteringen van het stelsel. Veel daarvan zien we nu terug in het rapport: prestatieafspraken, verbetering van de kwaliteit van bestuur, onafhankelijk en stevig toezicht en betere beheersing van risico’s. Ymere staat voor een verantwoord beheer van het financieel en maatschappelijk kapitaal. Als één van de grootste woningcorporaties in Nederland, voelt Ymere zich verantwoordelijk voor de toekomst van de volkshuisvesting. Dat is de corporatie haar huurders en andere stakeholders ook verplicht.

De Tweede Kamer behandelt het eindrapport in de week van 8 tot 11 december 2014 samen met de novelle voor de Herziening van de Woningwet.

Zie ook: http://woningcorporaties.tweedekamer.nl/

Karin Laglas, voorzitter directieraad Ymere


Uw reactie

Reageren op de column van de Directieraad? Mail naar column@ymere.nl

Eerder geplaatste columns:

7-11-2014 - Eerste reactie Ymere op eindrapport parlementaire enquête

13-12-2013 - Afscheid Roel Steenbeek 2 december 2013

26-4-2013 - Jaarverslag 2012

28-12-2012 - Het draait om mensen

7-12-2012 - Toezicht op de toekomst

8-5-2012 - Goede huisvesting voor mensen die dat op eigen kracht niet voor elkaar krijgen

31-10-2011 - New Harloheim

8-9-2011 - Nieuw gebruik, oud gebouw

8-7-2011 - Bewoners kennen een wijk het best

28-4-2011 - Jaarverslag 2010. Een goed jaar.

15-4-2011 - Goed opdrachtgeverschap

4-4-2011 - Hulp voor gedupeerde middeninkomens

10-3-2011 - Stagaires

18-1-2011 - Fusie Ymere en Goed Wonen

22-12-2010 - Een goede reputatie

4-10-2010 - Woningmarktdossier sluitstuk concept regeerakkoord

10-9-2010 - Open Monumenten Dag 2010

2-7-2010 - 100% fraudevrij

18-5-2010 - Touwtje trekken op de woningmarkt