A A A

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, De Waakvlam en Ymere tekenen prestatieafspraken 2017

dinsdag 29 november 2016

Ondertekening prestatieafspraken

Sinds de invoering van de Woningwet in juli 2015 is het voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties verplicht om ieder jaar prestatieafspraken te maken. In het ondertekende document staan de gemaakte afspraken, wordt uitgelegd hoe deze bijdragen aan het behalen van de volkshuisvestelijke doelen en welke bijdragen de verschillende partijen hieraan leveren.

Betaalbaarheid en passend toewijzen

Een belangrijke afspraak is dat Ymere minimaal 450 sociale huurwoningen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude behoudt. Van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt minimaal 70 procent toegewezen aan huishoudens met recht op huurtoeslag. Zo blijven in de gemeente voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar voor mensen met een beperkt inkomen.

Levensloopbestendige woningen

Ymere kiest in haar ondernemingsstrategie voor het huisvesten van een brede groep huurders. Bij nieuwbouw realiseert Ymere woningen die toegankelijk zijn voor meerdere groepen. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwbouw aan de Mientekade in Halfweg. Voor bestaand bezit is het uitganspunt dat mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de eigen woonomgeving met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

Leefbaarheid en Veiligheid

Uit het woonwensenonderzoek van 2013 blijkt dat bewoners het fijn wonen vinden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De gemeente en Ymere willen de leefbaarheid en de veiligheid waar mogelijk nog verder verbeteren. Daarom kijken we twee keer per jaar met huurdersvereniging De Waakvlam welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in en rondom wooncomplexen.

Beschikbaarheid sociale huurwoningen

De gemeente en Ymere staan samen voor de uitdaging om vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten binnen de bestaande woningvoorraad. Om de taakstelling vanuit het rijk te realiseren zijn er jaarlijks ongeveer vier woningen nodig. Ymere levert deze woningen aan. Daarnaast onderzoeken de gemeente en Ymere gezamenlijk naar alternatieve vormen voor de huisvesting van statushouders en starters.

Goede samenwerking

Gerrie Blok, regiomanager van Ymere, is trots op het resultaat, en hoe de prestatieafspraken tot stand zijn gekomen: "Fijn dat we, na het harde werken, nu onze handtekening onder de prestatieafspraken kunnen zetten. Een mooi document dat in goede samenwerking tot stand is gekomen. Dit jaar voor het eerst met een officiƫle rol voor de huurders. Dat vind ik echt een meerwaarde." Wethouder Raymond van Haeften vult aan: "Wij vinden het belangrijk om in onze gemeente voor verschillende doelgroepen interessante en ook financieel haalbare woningen te realiseren. Samen met andere voorzieningen zoals scholen en winkels draagt dat bij aan de leefbaarheid van de kernen." Dorus van Galen, voorzitter De Waakvlam: "We zijn trots op dit resultaat. De prestatieafspraken zijn het gevolg van een goede samenwerking tussen de gemeente, Ymere en De Waakvlam. We hebben als huurdersorganisatie de inbreng van bewonerscommissie Spaarndam Westhof zo goed mogelijk verwerkt. Onze belangen gaan uit naar betaalbare en voldoende beschikbare sociale huurwoningen. Met dit resultaat hopen we een goede balans te hebben gevonden."