A A A

Prestatieafspraken succesvol afgerond

woensdag 14 december 2016

ondertekening prestatieafspraken Haarlem

Sinds de invoering van de Woningwet in juli 2015 is het voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties verplicht om gezamenlijk prestatieafspraken te maken. De prestatieafspraken voor 2017 moesten uiterlijk 15 december door alle partijen zijn ondertekend. Deze deadline is gehaald.

In de ondertekende documenten staan de gemaakte afspraken, welke bijdragen de verschillende partijen hieraan leveren en wordt uitgelegd hoe deze afspraken bijdragen aan het behalen van de volkshuisvestelijke doelen. Op sommige punten komen de prestatieafspraken van de verschillende gemeenten overeen, maar er zijn ook verschillen. Je leest hier in dit bericht meer over.

Verschillen

Zo zijn de afspraken in Amsterdam en Almere voor meerdere jaren gemaakt. Gemeente Haarlemmermeer heeft een raamovereenkomst voor vijf jaar en maakt daarnaast elk jaar nieuwe prestatieafspraken. Voor de andere gemeenten maken de partijen elk jaar nieuwe afspraken. In Haarlemmermeer, Weesp en Haarlemmerliede & Spaarnwoude zat Ymere als enige woningcorporatie aan tafel. In Amsterdam, Haarlem en Almere waren meerdere woningcorporaties betrokken bij het maken van de afspraken.

Inhoudelijke overeenkomsten

Alle gemeenten hebben afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid, het toewijzen van woningen aan bijzondere doelgroepen en over leefbaarheid en duurzaamheid. De afspraken liggen in lijn met onze ondernemingsstrategie waarin centraal staat dat wij zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen in de Metropoolregio Amsterdam.

Beschikbaarheid

De afspraken over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen gaan over het behoud van de sociale woningvoorraad door bijv. terugdringen verkoop en door nieuwbouw. Maar er zijn ook afspraken gemaakt over doorstromingsinstrumenten zoals Van Groot naar Beter.

Betaalbaarheid

In alle prestatiedocumenten is opgenomen dat minimaal 70 procent van de vrijgekomen woningen wordt toegewezen aan mensen met recht op huurtoeslag. Dit om de betaalbaarheid voor onze doelgroep te bevorderen.

Toewijzen aan bijzondere doelgroepen

Deze afspraken gaan over hoeveel woningen er aan bijvoorbeeld statushouders en mensen vanuit de maatschappelijke opvang worden toegewezen. Maar ook afspraken over nieuwe contractvormen zoals jongeren- en friendscontracten.

Leefbaarheid en duurzaamheid

In de prestatieafspraken zijn afspraken opgenomen over minimale energieniveaus en labelstappen, over de vervanging van verwarmingsinstallaties en over eventuele plaatsing van zonnepanelen.

Tevreden

We zijn tevreden over de resultaten maar ook over hoe de afspraken tot stand zijn gekomen. De nieuwe rol van onze huurders is wat Ymere betreft een meerwaarde.