Bestuur en organisatie

De Stichting Ymere heeft een directieraad en een raad van commissarissen. De statutaire directie maakt deel uit van de directieraad en is eindverantwoordelijk voor het beleid van Ymere. De raad van commissarissen houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor de statutaire directie en geeft advies aan de statutaire directie.

 

Governance

Ymere heeft als rechtsvorm de stichting, zoals beschreven in onze statuten.

Governancecode
De Governancecode Woningcorporaties 2020 is ingedeeld in vijf principes die leidend zijn voor alle bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. Ymere is lid van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en daarom verplicht de Governancecode Woningcorporaties te volgen. Ymere voldoet geheel aan deze code.

Bezoldigingsbeleid
De raad van commissarissen en de statutaire directie hebben conform de geldende wettelijke kaders en in overeenstemming met de werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstelling, het langetermijnbeleid, de financiële stabiliteit en de prestaties van Ymere als geheel een “bezoldingsbeleid statutaire directie en t.a.v. honorering raad van commissarissen” vastgesteld.

Visie op toezicht en besturen
De raad van commissarissen en statutaire directie hebben een gezamenlijke visie op toezicht en besturen opgesteld.

Integriteitscode
Wij doen ons werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze huurders en onze stakeholders vertrouwen (kunnen) hebben in Ymere als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van Ymere bepalen. Dat is voor ons reden om een integriteitscode op te stellen. Deze integriteitscode geldt niet alleen voor medewerkers, maar ook voor leden van de directieraad en de raad van commissarissen, en voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van Ymere. 

Meldingsregeling vermoeden misstanden
Ymere heeft een Meldingsregeling vermoeden misstanden. Medewerkers die vermoeden dat er iets mis is, kunnen dat anoniem melden. Deze regeling zorgt ervoor dat de melding wordt onderzocht.

NEPROM-Gedragscode
Ymere onderschrijft de NEPROM-Gedragscode. In deze code staan kwaliteitseisen, waarden, normen en regels. Ymere hanteert deze code zowel intern als extern.

Visitatie
Ten minste eens in de vier jaar laat Ymere zich visiteren. Een externe, onafhankelijke organisatie beoordeelt hoe wij invulling geven aan onze maatschappelijke opgave en ambities. In de periode 2015-2018 heeft Ymere op alle onderdelen van de visitatie goed gescoord. Het rapport is openbaar en is ook te vinden op www.visitaties.nl. Het bestuur en de raad van commissarissen hebben een reactie gegeven op het visitatierapport.

Jaarverslagen

Elk jaar legt Ymere in het jaarverslag verantwoording af over de bereikte resultaten. In het jaarverslag zetten we onze prestaties af tegen onze prognoses en doelstellingen. Daarnaast beschrijft het jaarverslag actuele trends en ontwikkelingen.

Jaarverslag en jaarrekening 2020 (pdf)
Jaarverslag en jaarrekening 2019 (pdf)
Jaarverslag en jaarrekening 2018 (pdf)
Jaarverslag en jaarrekening 2017 (pdf)
Jaarverslag en jaarrekening 2016 (pdf)
Jaarverslag en jaarrekening 2015 (pdf) | Beknopt Jaaroverzicht 2015 (pdf)
Jaarverslag en jaarrekening 2014 (pdf) en Gemeentelijke bijlagen 2014 (pdf)

ANBI-status 2020 stichting Ymere