A A A

Bestuur en toezicht

Bestuur

Ymere vindt goed bestuur (governance) van groot belang. Ons bedrijf wordt bestuurd volgens heldere principes. Dat zijn transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, controleerbaarheid en integriteit. Goed bestuur zorgt ervoor dat wij slagvaardig en betrouwbaar kunnen handelen.

 De hoofdlijnen van de bestuursstructuur

  • Ymere heeft als rechtsvorm de stichting, zoals beschreven in onze statuten
  • de statutaire directie is onderdeel van de Directieraad en bestuurt Ymere
  • de raad van commissarissen ziet toe op de directieraad en op de algemene gang van zaken van de stichting, en geeft de directieraad gevraagd en ongevraagd advies
  • de raad van commissarissen beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de statutaire directie
  • Ymere overlegt met belanghebbenden en legt waar nodig verantwoording af
  • Ymere streeft naar een organisatie en processen die gebaseerd zijn op principes als transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid controleerbaarheid en integriteit
  • Op 23 april 2015 heeft de branche-organisatie Aedes de Governancecode Woningcorporaties 2015 (pdf) vastgesteld. Per 1 januari 2016 voldoet Ymere geheel aan de Governancecode Woningcorporaties 2015.

Integriteitscode

Medewerkers van Ymere moeten integer en betrouwbaar zijn. Daarom hebben we een integriteitscode opgesteld. We verwachten dat ook onze klanten en onze stakeholders zich houden aan de normen die we onszelf opleggen. De integriteitscode/assets/bestanden-over-ymere/Integriteitscode.pdf (pdf) is daarom openbaar.

Klokkenluidersregeling

Ymere heeft een klokkenluidersregeling (pdf). Medewerkers die vermoeden dat er iets mis is, kunnen dat anoniem melden. De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat de melding wordt onderzocht. De medewerker hoeft niet bang te zijn voor sancties.

Gedragscodes

Ymere onderschrijft 2 externe gedragscodes, de Aedescode (pdf) en de Neprom Gedragscode (pdf). In deze codes staan kwaliteitseisen, waarden, normen en regels. Ymere hanteert deze zowel intern als extern. De buitenwereld kan ons erop aanspreken.

Visitatie

Ten minste eens per vier jaar laat Ymere zich visiteren. Een externe, onafhankelijke organisatie beoordeelt hoe wij ons werk doen. In de periode 2010-2013 scoorde Ymere ruim voldoende ten aanzien van onze maatschappelijke prestaties. Het rapport (pdf) is openbaar en is ook te vinden op www.visitaties.nl. Het bestuur en de raad van commissarissen heeft een reactie (pdf) gegeven op het visitatierapport.