A A A

Bestuur en toezicht

Governance

De Governancecode woningcorporaties 2015 (pdf) is ingedeeld in vijf principes die leidend zijn voor alle bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. Het is voor leden van Aedes en de VTW verplicht de code te volgen. Ymere voldoet geheel aan de code.

Statuten Stichting Ymere

Ymere heeft als rechtsvorm de stichting, zoals beschreven in onze statuten.

Integriteitscode

Medewerkers van Ymere moeten integer en betrouwbaar zijn. Daarom hebben we een integriteitscode opgesteld. We verwachten dat ook onze klanten en onze stakeholders zich houden aan de normen die we onszelf opleggen. De integriteitscode (pdf) is daarom openbaar.

Meldingsregeling vermoeden misstanden

Ymere heeft een meldingsregeling vermoeden misstanden (pdf). Medewerkers die vermoeden dat er iets mis is, kunnen dat anoniem melden. Deze regeling zorgt ervoor dat de melding wordt onderzocht. De medewerker hoeft niet bang te zijn voor sancties.

Gedragscode

Ymere onderschrijft de Neprom Gedragscode (pdf). In deze code staan kwaliteitseisen, waarden, normen en regels. Ymere hanteert deze zowel intern als extern. De buitenwereld kan ons erop aanspreken.

Visitatie

Ten minste eens per vier jaar laat Ymere zich visiteren. Een externe, onafhankelijke organisatie beoordeelt hoe wij ons werk doen. In de periode 2010-2013 scoorde Ymere ruim voldoende ten aanzien van onze maatschappelijke prestaties. Het rapport (pdf) is openbaar en is ook te vinden op www.visitaties.nl. Het bestuur en de raad van commissarissen heeft een reactie (pdf) gegeven op het visitatierapport.