A A A

VvE-bestuur

De belangrijkste organen van een VvE zijn het bestuur en de vergadering van eigenaren. Het begrip 'vergadering van eigenaren' staat ook voor de vergaderbijeenkomst van de appartementseigenaren. De vergadering neemt in principe alle besluiten. Het bestuur van de VvE moet deze besluiten uitvoeren. De 'voorzitter van de vergadering' wordt gekozen en benoemd door de vergadering van eigenaren. De voorzitter leidt de vergadering en is aanspreekpunt. Hij of zij is geen uitvoerder of bestuurder, en hoeft in principe ook geen eigenaar te zijn.

In vroegere splitsingsakten en modelreglementen werd het bestuur van een VvE gevormd door de administrateur. Het Nieuw Burgerlijk Wetboek kent het begrip 'administrateur' niet meer. Nu wordt alleen nog maar gesproken over 'het bestuur' of 'de bestuurder'.

In het bestuur van een VvE worden in onderling overleg de taken verdeeld onder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur moet in ieder geval uit een oneven aantal leden bestaan. Naast de bijzondere regels die gelden voor een VvE, kunnen ook de algemene regels van het Verenigingsrecht van toepassing zijn. Een VvE moet zich inschrijven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Bij het beheren van een VvE komt veel kijken. Ten eerste is een goede verstandhouding tussen partijen natuurlijk belangrijk, maar voor een goed beheer is ook juridische, bouwkundige, financiële en administratieve kennis noodzakelijk. Er kan door de Vereniging een (administratief) beheerder worden aangesteld die de Vereniging kan voorzien van deskundig advies.

Voor het optimaal functioneren van de VvE laat de VvE-beheerder zich bijstaan door:

 • de voorzitter. Hij of zij fungeert als spreekbuis van de eigenaren. De voorzitter bespreekt met de administratief beheerder lopende zaken en stelt de agenda op voor de ledenvergadering de vice-voorzitter, die de voorzitter vervangt bij afwezigheid.
 • een adviescommissie, die is samengesteld uit een aantal eigenaren. De adviescommissie kan de voorzitter en de administratief beheerder adviseren over uiteenlopende onderwerpen.
 • een kascommissie, die gevormd wordt door twee eigenaren. De kascommissie controleert één keer per jaar de boekhouding van de VvE en koppelt de uitkomst terug aan de Vereniging. Leden van de kascommissie zijn geen bestuursleden van de VvE.
 • een technische commissie, die meestal bestaat uit één of meer handige eigenaren. De technische commissie kan voor de VvE diverse hand- en spandiensten verrichten, waardoor er kosten bespaard worden.

Bekijk informatie voor uw VvE

Log in bij Twinq

Wat doet een bestuur van een VvE?

Het bestuur wordt benoemd uit de leden van de vereniging. Het bestuur voert de besluiten van de vergadering uit. Het bestuur ziet in algemene zin toe op het goed naleven van afspraken met de beheerder alsmede de afspraken vastgelegd in het huishoudelijk reglement (indien aanwezig). Het bestuur vertegenwoordigt de VvE naar buiten.

Bestuursfuncties Het bestuur moet bestaan uit een oneven aantal leden (dit schrijft de splitsingsakte voor): in ieder geval een Voorzitter, een Penningmeester en een Secretaris. Het bestuur heeft geen recht:

De taken van de Voorzitter zijn onder andere:

 • de vergaderingen voorzitten
 • aanspreekpunt zijn voor de leden van de vereniging
 • het aanspreekpunt voor de beheerder

De taken van de Penningmeester zijn onder andere:

 • de ingekomen rekeningen controleren die buiten de begroting vallen
 • jaarcijfers controleren

De taken van de Secretaris zijn onder andere:

 • notuleren van bestuursvergaderingen
 • uitwerken van deze notulen
 • postadres voor post voor het bestuur

De taken van de Kascommissie zijn onder andere:

 • controleren van de jaarrekening
 • advies uitbrengen aan de leden inzake het jaarwerk

In het geval van nieuwbouw adviseren wij om een oplevercommissie samen te stellen, welke aanwezig is bij de oplevering van de gemeenschappelijke ruimten.

Hulp nodig?

Telefoon: 088 000 89 00
Contactformulier voor eigenaren
Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur