Voorzitter van de Geschillenadviescommissie Ymere

Over de Geschillenadviescommissie

Huurders van Ymere die een klacht hebben over de afhandeling van hun probleem of over de bejegening door Ymere, melden deze klacht in eerste instantie bij Ymere zelf. Mocht via die route de klacht niet naar tevredenheid door Ymere zijn opgelost, dan is er sprake van een geschil. De huurder kan dit geschil voorleggen aan de Geschillenadviescommissie.

 

De Geschillenadviescommissie is een onafhankelijke commissie die gemiddeld twee keer per maand bijeen komt om binnengekomen geschillen in een hoorzitting te behandelen en zich daarover een mening te vormen. Daarnaast kan de commissie besluiten ter plaatse een schouw te houden om zich een oordeel van de situatie ter plekke te vormen. Het schriftelijke ingediende geschil, de reactie van Ymere, de informatie uit de hoorzitting en die uit de eventuele schouw vormen de basis voor de uitspraak van de Geschillenadviescommissie. De commissie doet een uitspraak over de gegrondheid van het geschil, adviseert het bestuur van Ymere hierover en doet zo nodig voorstellen over de afhandeling.

 

De Geschillenadviescommissie neemt per jaar gemiddeld 20 zaken in behandeling. Bij gemiddeld bij 5 zaken wordt er geschouwd. In een aantal gevallen is de voorzitter daarbij aanwezig.

 

De voorzitter onderhoudt met de secretaris, die door Ymere ter beschikking is gesteld, contact over de agenda en voorbereiding van de vergadering en over de sluitingsbrieven en adviezen die de afsluiting van een dossier vormen. Naast deze inhoudelijke taken, onderhoudt de voorzitter het contact met het lid van de statutaire directie die de Geschillenadviescommissie in portefeuille heeft.

 

De voorzitter ontvangt een vergoeding op basis van een uurtarief.

 

Voor meer informatie over de Geschillenadviescommissie verwijzen wij u graag naar de informatie op de website van Ymere. Hier kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren en het reglement van de commissie ook terugvinden.

 

Het profiel

De Geschillenadviescommissie Ymere bestaat uit 4 leden, die benoemd worden door de statutaire directie van Ymere. De leden van de commissie mogen niet in een zodanige relatie tot Ymere staan of hebben gestaan, dat hij/zij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn. De criteria voor de gewenste onafhankelijkheid staan beschreven in het reglement van de commissie onder artikel 5.

 

Profiel Geschillenadviescommissie als geheel (niet elke kwaliteit hoeft bij elk individueel lid aanwezig te zijn)

 • Functioneert als een collegiaal team;
 • Heeft goede sociale en contactuele vaardigheden;
 • Beschikt over kennis van de volkshuisvesting;
 • Beschikt over bouwtechnische kennis;
 • Beschikt over juridische kennis, speciaal op het gebied huurrecht
 • Beschikt over kennis en ervaring op het gebied van het wonen/huren;
 • Beschikt over (procedureel-) bestuurlijke ervaring;
 • Heeft gevoel voor maatschappelijke verhoudingen;
 • Heeft gevoel voor de relatie huurder-verhuurder;
 • Kan omgaan met belangentegenstellingen;
 • Kan omgaan met diversiteit en culturele verschillen tussen mensen;
 • Heeft affiniteit met stad en regio;
 • Heeft kennis van het functioneren van een woningcorporatie;
 • Is in staat complexe (juridische) overwegingen en standpunten in begrijpelijke klantgerichte taal over te brengen. Dit geldt zowel voor de mondeling communicatie in hoorzittingen als de schriftelijk communicatie in adviezen aan de statutaire directie (waarvan de huurder immers een kopie ontvangt).

 

Ten aanzien van de voorzitter Geschillenadviescommissie gelden de onderstaande aanvullende eisen:

 • Beschikt tenminste over een juridische opleiding; heeft kennis en ervaring op het gebied van huurrecht, eventueel aangevuld met bestuurlijke opleiding en/of ervaring;
 • Fungeert als teambuilder en draagt er zorg voor dat de commissie daadwerkelijk als team fungeert;
 • Draagt zorg voor een soepel verloop van de vergaderingen, waarin ruimte is voor verschillende standpunten;
 • Is in staat verschillende standpunten tot een geaccepteerd compromis te brengen;
 • Heeft begrip en respect voor de positie en de verschillende rollen van huurders en medewerkers van Ymere in de geschilprocedure;
 • Is de schakel tussen Geschillenadviescommissie en statutaire directie van Ymere;
 • Is het aanspreekpunt voor de secretaris van de Geschillenadviescommissie buiten de vergaderingen om.

 

Het complete profiel voor leden van de Geschillenadviescommissie kunt u via sollicitaties@ymere.nl opvragen.

Procedure

Solliciteren naar deze functie kan via bovenstaande button en kan tot en met 20 mei 2022 en de gesprekken vinden plaats op 1 juni 2022. Na de gesprekken volgt de voordracht van de beoogd voorzitter aan het bestuur van Ymere.

Het is de bedoeling om de procedure in juli af te ronden zodat de huidige voorzitter een en ander kan overdragen.

De officiële ingangsdatum van het nieuwe voorzitterschap is 1 augustus 2022. Het betreft een benoeming voor vier jaar. Na deze termijn is maximaal twee keer een herbenoeming voor een periode van vier jaar mogelijk.

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met:

Marja Leek
Secretaris van de Geschillenadviescommissie
tel: 06-52518397 of via m.leek@ymere.nl.