De Geschillenadviescommissie

Ymere probeert uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Dat lukt vaak, maar helaas niet altijd. Dan noemen we het geen klacht meer, maar heeft u een geschil met Ymere. Huurders kunnen met hun geschil naar de Geschillenadviescommissie.

De Geschillenadviescommissie is onafhankelijk en de leden zijn niet in dienst van Ymere.

Geschil opsturen

U kunt een brief of e-mail naar de Geschillenadviescommissie sturen. Schrijf daarin:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht over Ymere, waaruit blijkt welke concrete gedragingen u Ymere verwijt
  • wanneer en hoe u de klacht bij de klachtenafdeling van Ymere heeft gemeld (bijvoorbeeld per telefoon of mail)

Stuur ook kopieën (of scans) van bijvoorbeeld e-mails, brieven en andere documenten ter onderbouwing mee.

Geschillenadviescommissie Ymere
Postbus 519
1000 AM Amsterdam
T (06) 27 04 01 12 
geschillenadviescommissie@ymere.nl

Hoe werkt de Geschillenadviescommissie?

Zij kijkt eerst of zij het geschil wel in behandeling kan nemen en soms vraagt zij om extra informatie. Dit kan per post of mail. De commissie vraagt Ymere om een schriftelijke reactie. Vervolgens nodigt de commissie zowel de huurder als Ymere uit voor een hoorzitting om het geschil te bespreken en mogelijk tot een oplossing te komen. De commissie kan een onderzoek uit laten voeren als zij dit nodig vindt. 

De Geschillenadviescommissie probeert uw geschil binnen 3 maanden te behandelen en tot een uitspraak te komen. Deze uitspraak wordt in de vorm van een advies aan de statutaire directie van Ymere voorgelegd. De statutaire directie van Ymere neemt een besluit over het advies van de Geschillenadviescommissie.

Als de Geschillenadviescommissie het geschil in behandeling neemt, stelt zij u op de hoogte van wat er gaat gebeuren en wat u verder moet doen.

Verdere informatie over de werkwijze en de samenstelling van de Geschillenadviescommissie kunt u terugvinden in het reglement van de Geschillenadviescommissie.  

Geschillen die niet in behandeling worden genomen

De Geschillenadviescommissie doet geen uitspraken over geschillen die te maken hebben met huurprijzen of geschillen die hiermee samenhangen zoals huurprijsverhoging, huurprijs-vermindering of een afrekening servicekosten. Voor deze geschillen kunt u naar de Huurcommissie. Ook doet de Geschillenadviescommissie geen uitspraken over schadevergoedingen of de hoogte hiervan. Hiervoor kunt u naar de (kanton)rechter.

Reglement en jaarverslagen