Afspraken met gemeenten

Ymere maakt afspraken met gemeenten en huurdersorganisatie(s). Deze afspraken dragen bij aan het behalen van de volkshuisvestelijke doelen. In de onderstaande documenten staan de nu lopende afspraken. In sommige gemeenten zijn er meerjarige afspraken gemaakt.

 

Algemeen Sociaal Plan (Haarlem)

Het Algemeen Sociaal Plan (ASP) biedt een raamwerk voor de diverse herstructureringsprojecten van sociale verhuurders in Haarlem. De rechten en plichten van huurders en verhuurders rond renovatie en sloop/nieuwbouw zijn in dit ASP vastgelegd. Het ASP is een kader, nadere uitwerking gebeurt in het Sociaal Project Plan, dat per project wordt opgesteld.

Kaderafspraken 'Handboek Vernieuwing en Verbetering' (Amsterdam)

Wij vinden het belangrijk om onze huurders te betrekken bij de vernieuwing en verbetering van hun woningen.  In Amsterdam hebben de corporaties daartoe zogeheten Kaderafspraken gemaakt met de vertegenwoordigers van de huurders en de gemeente. Daarmee krijgen huurders méér rechten dan wettelijk geregeld en worden sommige bepalingen verder verduidelijkt.  In het Handboek Vernieuwing en Verbetering 2020 - 2023  zijn deze afspraken te vinden.