Resultaten onderzoek
armoede

Eind 2023 vroegen we samen met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) ons digitaal huurderspanel om mee te denken over het onderwerp armoede. Omdat we ons willen verdiepen hoe armoede leeft, waren onze panelleden aan het woord door aan te geven hoe belangrijk zij het onderwerp armoede belangrijk vinden en hoe zij hierin staan.

Wie vulden de vragenlijst in?

1.618 respondenten, 44% respons.

 

Op deze pagina leest u de belangrijkste uitkomsten. Lees hier het rapport met alle uitkomsten.

Onderzoeksresultaten Armoede (1)

Deze onderwerpen kwamen aan bod 

Ontvangt u huurtoeslag?

Het merendeel (41%) van de deelnemers geven aan dat het bruto jaarinkomen tussen €25.001 en €48.625 te hebben. Ruim eén op de drie (35%) is het bruto jaarinkomen € 25.000,- of minder.

Vier op de tien (41%) geeft aan huurtoeslag te ontvangen. Deelnemers jonger dan 35 jaar ontvangen vaker huurtoeslag dan deelnemers die 35 jaar of ouder zijn.

Onderzoeksresultaten Armoede (2)
41% ontvangt huurstoeslag

Hoe vaak maakt u zich zorgen of u genoeg geld heeft om rond te komen?

Een groot deel (38%) maakt zich soms zorgen of er genoeg geld is om rond te komen.

Ruim één derde (31%) maakt zich vaak of altijd zorgen of er genoeg geld is om rond te komen en een even groot deel maakt zich (bijna) nooit zorgen.

Deelnemers jonger dan 65 jaar maken zich vaker zorgen.

 

Onderzoeksresultaten Armoede (3)
38% heeft soms en 31% heeft vaak geldzorgen

Welke plekken zijn volgens u geschikt vindt om informatie te zoeken of uw zorgen uit te spreken?

Familie, vrienden of andere bekenden zijn volgens de meeste deelnemers (56%) een geschikte plek om informatie te zoeken of zorgen te bespreken.

Daarnaast noemt één op de vijf andere plekken: gemeente (26%) budgetvoorlichter (21%) wijkteam, buurthuis of bibliotheek (20%)

Onderzoeksresultaten Armoede (4)
56% zoekt informatie bij familie, vrienden en bekenden

Op welke manier(en) zou u het liefst uw vragen over geld en geldzorgen bespreken?

Het merendeel van de deelnemers (63%) bespreekt vragen en zorgen over geld het liefst in een persoonlijk gesprek. Hiervan heeft de helft dit gesprek liever thuis en de helft dit gesprek liever niet thuis. Ook via een telefonisch gesprek (21%), via een website (16%) en via informatie per post (10%) is een favoriete manier. Een kwart van de deelnemers (24%) bespreekt vragen en zorgen over geld liever niet. Deelnemers van 65 jaar en ouder geven dit vaker aan dan deelnemers jonger dan 65 jaar.

Onderzoeksresultaten Armoede (5)
63% bespreekt geldzorgen het liefst in een persoonlijk gesprek

Welke regelingen kent u om uw inkomen aan te vullen?

Op de lijst staan een kleine 25 regelingen. Elke gemeente heeft eigen regeling, daarom kregen panelleden de lijst van hun eigen regio waaruit zij aangaven welke regeling zij kennen.
Voor elke regio geldt dat de huurtoeslag de bekendste regeling is. Op de voet gevold door zorgtoeslag en energietoeslag.

Onderzoeksresultaten Armoede (6)
Huurtoeslag, zorgtoeslag en energietoeslag worden het meest genoemd

Maakt u gebruik van de regelingen om uw inkomen aan te vullen?

Ruim de helft (51%) maakt gebruik van een regeling om het inkomen aan te vullen. Hiervan gebruikt ongeveer de helft (48%) alle regelingen waar die recht op heeft.

De helft van de deelnemers die geen gebruikmaakt van de regelingen, geeft verschillende redenen aan:

  • 38%: Mijn inkomen is te hoog
  • 29%: Omdat ik het niet nodig heb
  • 23%: Ik voldoe niet aan de voorwaarden
  • 22%: Ik ben bang dat ik het later moet terugbetalen
Onderzoeksresultaten Armoede (7)
50% maakt geen gebruik van regelingen om het inkomen aan te vullen

Welke hulpmiddelen voor geldzorgen kent u?

Een ruime meerderheid van de deelnemers (87%) kent geen van de genoemde hulpmiddelen voor vragen en zorgen rondom geld. De genoemde hulpmiddelen zijn; Bereken uw Recht, GeldFit en Potjescheck

Op welke uitgaven zou u het eerste bezuinigen?

Als er bezuinigd moet worden, zou meer dan helft als eerst bezuinigen op abonnementen (62%), kleding (60%) en/of horeca (57%).
Deelnemers kiezen het minst voor bezuinigingen op zorgverzekering (8%) en buurtvereniging (9%)

Onderzoeksresultaten Armoede (9)
Abonnementen, kleding en op horeca wordt het eerst bezuinigd

Moet een woningcorporatie volgens u huurders informatie geven over regelingen?

Acht op de tien deelnemers 82 %) vindt dat een woningcorporatie (misschien) informatie moet geven over regelingen die kunnen helpen bij een te laag inkomen.

Bent u afgelopen 5 jaar verhuisd?

Ruim een kwart (27) van de deelnemers is verhuisd. Het overgrote deel van hen kreeg hulp van familie, vrienden en kennissen (87%).
Hoe het zit met de verhuiskosten en wie het moet regelen? Daar waren we ook benieuwd naar.

Onderzoeksresultaten Armoede (10)
82% vindt dat een woningcorporatie informatie moet geven over regelingen

Wie regelt volgens u de werkzaamheden bij een verhuizing?

Ruim zeven op de tien deelnemers (72%) geeft aan te verwachten de werkzaamheden volledig zelf te moeten regelen én betalen. Daarnaast geven ongeveer twee op de tien deelnemers aan te verwachten de werkzaamheden deels zelf te moeten regelen (15%) en betalen (19%).

De gemiddelde kosten voor ‘overige werkzaamheden en producten‘ zijn het hoogst (€ 3.941,-). In de categorie overig komen verhuiskosten zoals verhuiswagen, benzine en verhuisbedrijf het vaakst voor. De gemiddelde kosten voor (onder)vloer leggen zijn daarna het hoogst (€ 2.116,- ).

Onderzoeksresultaten Armoede (12)
71% regelt de verhuizing zelf

Met de uitkomsten gaan we aan de slag 

  • De uitkomsten geven Ymere en de SHY aanleiding om bepaalde onderwerpen nog verder te onderzoeken of uit te vragen bij huurders 
  • De uitkomsten deelt Ymere met de medewerkers die met de onderwerpen bezig zijn, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun dagelijkse werk en beslissingen.